Pages

Thursday 21 November 2013

Sadhana Divas Celebration 20013

Vivekananda Kendra,Jodhpur celebrated the 99th  Janma Divas of Ma. Eknath ji Ranade- Sadhana Divas Program of this year at Kendra Karyalay, Geeta Bhavan on 19th November 2013. Kendra's joint general secretary Ma. Rekha didi, Saha Prant Sanchalak of Rajasthan Prant Ma. Bhavanilal Ji Mathur and Nagar Sanchalak of V.K. Joddhpur Ma. Mahendra ji Lodha were chief guest of the prog. Sanchalan of the prog was done by Yuva Shakti Aayam Pramukh Smt. Pushpa didi. In the remembrance of ma. Eknath ji VANDANA ABHINANDANA song was sung by all. Total no. of 32 Karyakarta took oath infront of AUMkara.
Published in Dainik Bhaskar,Jodhpur 21 November 2013(Page No.5)
Varistha Karyakartas of Vivekananda Kendra, Jodhpur

Published in Rajasthan Patrika Plus-21 November 2013(Page No.3)

Published in "Dainik Jalte Deep"-21 November 2013(Page No.3)

Mananiy Bhavanilal Ji Mathur addressing to the Karyakartas

Mananiyaa Rekha didi addressing to the Karyakartas 

No comments:

Post a Comment